CSS MenuMaker
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

        แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดที่1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดที่2


 วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑