CSS MenuMaker
พบ 1 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 0 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
| 2 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 0 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
| 3 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 0 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
| 4 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
| 5 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
| 6 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 0 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 7 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉพาะงบลงทุน 0 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 8 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 0 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 9 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2563 0 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 10 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 0 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 11 | รายงานผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 และผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) 0 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 12 | รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน กันยายน 2562 0 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 13 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 0 26 กันยายน พ.ศ. 2562
| 14 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 26 กันยายน พ.ศ. 2562
| 15 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 0 5 กันยายน พ.ศ. 2562
| 16 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 8ชั้น 0 4 กันยายน พ.ศ. 2562
| 17 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 กันยายน พ.ศ. 2562
| 18 | ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธี e-bidding 0 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
| 19 | ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธี e-bidding 0 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
| 20 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
| 21 | รายงานนำผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และผลการวิเคราะห์ตาม 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 22 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 23 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 24 | ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคศล.8ชั้น พื้นที่ให้สอยประมาณ 8540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร(ส่วนที่เหลือ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) 0 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 25 | ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคศล.8ชั้น พื้นที่ให้สอยประมาณ 8540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร(ส่วนที่เหลือ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) 0 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑