CSS MenuMaker
พบ 1 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธี e-bidding 0 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
| 2 | ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธี e-bidding 0 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
| 3 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
| 4 | รายงานนำผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และผลการวิเคราะห์ตาม 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 5 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 6 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 7 | ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคศล.8ชั้น พื้นที่ให้สอยประมาณ 8540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร(ส่วนที่เหลือ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) 0 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 8 | ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคศล.8ชั้น พื้นที่ให้สอยประมาณ 8540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร(ส่วนที่เหลือ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) 0 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 9 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 0 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 10 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 0 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
| 11 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 0 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
| 12 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 0 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| 13 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 0 3 เมษายน พ.ศ. 2562
| 14 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 15 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 0 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 16 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 17 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 0 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 18 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 0 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 19 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 20 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 21 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 22 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 0 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 23 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 0 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
| 24 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 0 4 มกราคม พ.ศ. 2562
| 25 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑