CSS MenuMaker
พบ 1 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 0 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
| 2 | ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 3 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 0 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 4 | แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒(เฉพาะงบลงทุน) 0 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 5 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 0 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 6 | ประกาศผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑ 0 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 7 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 8 | ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล ๘ ชั้น 0 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 9 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 0 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 10 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 0 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 11 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 0 27 กันยายน พ.ศ. 2561
| 12 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 0 27 กันยายน พ.ศ. 2561
| 13 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 25 กันยายน พ.ศ. 2561
| 14 | เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่๒/๒๕๖๑ 0 13 กันยายน พ.ศ. 2561
| 15 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 13 กันยายน พ.ศ. 2561
| 16 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 0 4 กันยายน พ.ศ. 2561
| 17 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 18 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 19 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 0 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 20 | ร่างประกาศและร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 21 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 0 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 22 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 23 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑ 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 24 | รายงานการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑ และผลการวิเคราะห์ตาม 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 25 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 0 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑