CSS MenuMaker
พบ 1 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๓ รายการ 0 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| 2 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจําลองร่างกายมนุษย์เต็มตัวเสมือนจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| 3 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 0 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| 4 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 0 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| 5 | ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 0 23 มกราคม พ.ศ. 2563
| 6 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 0 20 มกราคม พ.ศ. 2563
| 7 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 0 9 มกราคม พ.ศ. 2563
| 8 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 (ปรับแผน ไตรมาส 1) 0 6 มกราคม พ.ศ. 2563
| 9 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุน ปีลบประมาณ 2563 (ปรับแผน ไตรมาส 1) 0 6 มกราคม พ.ศ. 2563
| 10 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ขึ้นเว็บไซต์ 0 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
| 11 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 0 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
| 12 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 0 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
| 13 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 0 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
| 14 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 0 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
| 15 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
| 16 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
| 17 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 0 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 18 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉพาะงบลงทุน 0 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 19 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 0 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 20 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2563 0 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 0 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 22 | รายงานผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 และผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) 0 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 23 | รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน กันยายน 2562 0 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 24 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 0 26 กันยายน พ.ศ. 2562
| 25 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 26 กันยายน พ.ศ. 2562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑