CSS MenuMaker
พบ 1 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 2 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 0 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 3 | ร่างประกาศและร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 4 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 0 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 5 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 6 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑ 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 7 | รายงานการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑ และผลการวิเคราะห์ตาม 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 8 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 0 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 9 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ 0 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 10 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 0 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 11 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 0 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| 12 | ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 0 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 13 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 0 4 เมษายน พ.ศ. 2561
| 14 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 0 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 15 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ2561 0 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 16 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 0 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 17 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 18 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2561 0 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 19 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 0 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 20 | รายงานเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 3 มกราคม พ.ศ. 2561
| 21 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 3 มกราคม พ.ศ. 2561
| 22 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 0 5 มกราคม พ.ศ. 2561
| 23 | สขร ๑ 0 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
| 24 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 0 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
| 25 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑