CSS MenuMaker

ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


นางประไพพิศ สิงหเสม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 


นางธิดารัตน์ สุภานันท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์

นางวราณี สัมฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางโสภิต สุวรรณเวลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวรุ่งฤดี อุสาหะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑