CSS MenuMaker

ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


นางประไพพิศ สิงหเสม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 


นางธิดารัตน์ สุภานันท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์

นางโสภิต สุวรรณเวลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑