CSS MenuMaker
งานธุรการและสารบรรณกลาง

ชื่อ : นางสาวพัชรา ตาสาย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

e-mail :

ชื่อ : นางอรอุมา นาทุ่งนุ้ย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

e-mail :

ชื่อ : นางสาวนารีรัตน์ สวนแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เลขานุการและธุรการ

e-mail :

ชื่อ : นางสาวสุภาวดี เพียรดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑