CSS MenuMaker
งานการเงินและบัญชี

ชื่อ : นางศศิธร คำพันธ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

e-mail :

ชื่อ : นางอรฤดี เพ็งลำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

e-mail :

ชื่อ : นางสุพรรณี ทองคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

e-mail :

ชื่อ : นายสาวณัฐพัชญ์ สุวรรณศิลป์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail :

ชื่อ : นางสาวนิศารัตน์ พรมเพ็ชร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑