CSS MenuMaker
งานพัสดุ

ชื่อ : นางธิดารัตน์ สุภานันท์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

e-mail :

ชื่อ : นางสาวพัชรา ตาสาย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

e-mail :

ชื่อ : นางสาวเยาวลักษณ์ คีรีรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

e-mail :

ชื่อ : นางสินีรัตน์ อรุณรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑