CSS MenuMaker
งานอาคารสถานที่

ชื่อ : นายสุริยา ยอดทอง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

e-mail :

ชื่อ : นางสาวสุภาวดี เพียรดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

e-mail :

ชื่อ : นายสัดทัด เลิศพลังเวทย์
ตำแหน่ง : พนักงานเก็บเอกสาร

e-mail :

ชื่อ : นายมานพ สิทธิดา
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลหมวดสถานที่

e-mail :

ชื่อ : นายเบญจ สิทธิเม่ง
ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมเอกสาร

e-mail :

ชื่อ : นายประยูร เซ่งหลี
ตำแหน่ง : ช่างปูน ชั้น 1

e-mail :

ชื่อ : นายวีระ พานิชกุล
ตำแหน่ง : ช่างปูน ชั้น 1

e-mail :

ชื่อ : นายสมปอง สุขสง
ตำแหน่ง : ช่างไม้ครุภัณฑ์

e-mail :

ชื่อ : นายแสน หยั่งหลัง
ตำแหน่ง : คนงาน

e-mail :

ชื่อ : นายสนใจ สงขาว
ตำแหน่ง : คนงาน

e-mail :

ชื่อ : นางธัญญา ทองตาล่วง
ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง

e-mail :

ชื่อ : นางสุมาลี เจี้ยวก๊ก
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

e-mail :

ชื่อ : นางสุดา สิทธิเม่ง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

e-mail :

ชื่อ : นางกัลยา สุวรรณชนะ
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารอัดสำเนา

e-mail :

ชื่อ : นางโสภา หยั่งหลัง
ตำแหน่ง : คนงาน

e-mail :

ชื่อ : นางชุติมา ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง : คนงาน

e-mail :

ชื่อ : นางสาวแสงรวี เจือกโว้น
ตำแหน่ง : คนงาน

e-mail :

ชื่อ : นางจิรัญญา จันทนา
ตำแหน่ง : คนงาน

e-mail :

ชื่อ : นางสาวอรวรรณ กลับศรีอ่อน
ตำแหน่ง : คนงาน

e-mail :

ชื่อ : นางสาวบุษยามาส เทพสมรส
ตำแหน่ง : คนงาน

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑