CSS MenuMaker
งานยานพาหนะ

ชื่อ : นายสุริยา ยอดทอง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

e-mail :

ชื่อ : นายสาธิต ใจทหาร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

e-mail :

ชื่อ : นายธานินทร์ นิ่มโอ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

e-mail :

ชื่อ : นายอำนวย สิทธิเม่ง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑