CSS MenuMaker
งานพัฒนาบุคลากร

ชื่อ : นางชุติกาญจน์ แซ่ตั้น
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

e-mail :

ชื่อ : นางสาวสุชาดา บุณยาภรณ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑