CSS MenuMaker
งานบริหารบุคคล

ชื่อ : นางนันทยา เสนีย์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

e-mail :

ชื่อ : นางเยาวภา ใจทหาร
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด

e-mail :

ชื่อ : นางสาวสุชาดา บุณยาภรณ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑