CSS MenuMaker
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นายสุริยา ยอดทอง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

e-mail :

ชื่อ : นางสาวจิณัฐตา ศุภศรี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

e-mail :

ชื่อ : นายประสิทธิ์ วัฒนเมธาวี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

e-mail :

ชื่อ : นายยุทธภูมิ ศิวคุณารักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศและคอมพิวเตอร์

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑