CSS MenuMaker
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ชื่อ : นางวราณี สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

e-mail :

ชื่อ : นางสาวประภาภรณ์ ชูพูล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑