CSS MenuMaker
งานประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อ : นางศศิธร คำพันธ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

e-mail :

ชื่อ : นางสาวนันทยา เสนีย์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑