˹ѡ  
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

: นางนฤมล เฉ่งไล่
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางโสภิต สุวรรณเวลา
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางสาวสร้อยสุวรรณ พลสังข์
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางเบญจวรรณ ช่วยแก้ว
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางอัศรีย์ พิชัยรัตน์
˹ : วิทยาจารย์ชำนาญการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางสาวเพ็ญนภา เพชรเล็ก
˹ :

e-mail :
Է¾ҺźҪ ѧ .ͧ .ѧ 92000
Ѿ 075-2226976-7 ; . 075-22676
䫵. www.bcnt.ac.th