CSS MenuMaker
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ชื่อ : นางนฤมล เฉ่งไล่
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

ชื่อ : นางโสภิต สุวรรณเวลา
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

ชื่อ : นางสาวสร้อยสุวรรณ พลสังข์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

ชื่อ : นางเบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

ชื่อ : นางอัศรีย์ พิชัยรัตน์
ตำแหน่ง : วิทยาจารย์ชำนาญการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑