CSS MenuMaker
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์

ชื่อ : นางสาวอาภรณ์ ภู่พัทธยากร
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

ชื่อ : นางสาวรุ่งฤดี อุสาหะ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลวิจัย
e-mail :

ชื่อ : นางสาวทิพย์วรรณ บุญยาภรณ์
ตำแหน่ง : วิทยาจารย์ชำนาญการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

ชื่อ : นางชุติกาญจน์ แซ่ตั้น
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

ชื่อ : นางสาวเบญจวรรณ จันทรซิว
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

ชื่อ : นางศศิธร คำพันธ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

e-mail :

ชื่อ : อิงหทัย ดำจุติ
ตำแหน่ง :

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑