CSS MenuMaker
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ชื่อ : นางอัศรีย์ พิชัยรัตน์
ตำแหน่ง : วิทยาจารย์ชำนาญการ

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑