˹ѡ  
กลุ่มวิชาการพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

: นางเพ็ญจันทร์ มณีโชติ
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

:
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางเจียมจิต โสภณสุขสถิตย์
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางสุวิมล มณีโชติ
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางวราณี สัมฤทธิ์
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
˹ҢԪ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางสาวสุวิมล โภคาลัย
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางจิราภรณ์ ชูวงศ์ (ลาศึกษาต่อ ปริญญาเอก)
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: น้ำทิพย์ จิตรชูชื่น
˹ :

e-mail :

: นางสาดี สายทอง แฮมิลตัน
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานวิจัย
ความพร้อมของญาติผู้ดูแลในช่วงเวลา 10 ปี: คู่สมรสของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน 

e-mail :

: นางสาววรรัตน์ สุขคุ้ม
˹ :

e-mail :

: นางสาวนันทยา เสนีย์
˹ :

e-mail :

: นายจิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน
˹ :

e-mail :

: น้ำทิพย์ จิตรชูชื่น
˹ :

e-mail :
Է¾ҺźҪ ѧ .ͧ .ѧ 92000
Ѿ 075-2226976-7 ; . 075-22676
䫵. www.bcnt.ac.th