˹ѡ  
กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

: นางธิดารัตน์ สุภานันท์
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางวรารัตน์ ทิพย์รัตน์
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางสาวจารุวรรณ ศุภศรี
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางอรุณี ชุนหบดี
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางพัชราภรณ์ เอียดชะตา
˹ : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :
Է¾ҺźҪ ѧ .ͧ .ѧ 92000
Ѿ 075-2226976-7 ; . 075-22676
䫵. www.bcnt.ac.th