CSS MenuMaker
กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปวิทยาศาสตร์พื้นฐานบริหารและพัฒนาวิชาชีพ

ชื่อ : นางนิตยา ชีพประสพ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

ชื่อ : นางดวงแข รักไทย
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑