CSS MenuMaker
กลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ชื่อ : นางลำเจียก กำธร
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

ชื่อ : สุริยา ยอดทอง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

e-mail :

ชื่อ : นางสาวจิณัฐตา ศุภศรี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑