˹ѡ  
กลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

: นางลำเจียก กำธร
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางสุนทรีภรณ์ ทองไสย
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: นางสาวจิณัฐตา ศุภศรี
˹ : พยาบาลวิชาชีพ
 - ข้อมูลงานวิจัย
e-mail :

: สุริยา ยอดทอง
˹ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

e-mail :
Է¾ҺźҪ ѧ .ͧ .ѧ 92000
Ѿ 075-2226976-7 ; . 075-22676
䫵. www.bcnt.ac.th