CSS MenuMaker
งานบริการวิชาการ

ชื่อ : นายจิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

e-mail :

ชื่อ : นางเพ็ญจันทร์ มณีโชติ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑