CSS MenuMaker
งานห้องปฏิบัติการ

ชื่อ : นางสาวอาภรณ์ ภู่พัทธยากร
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

e-mail :

ชื่อ : นางดวงใจ สวัสดี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

e-mail :

ชื่อ : นายณัฐชานนท์ สงสุข
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑