CSS MenuMaker
งานห้องสมุด

ชื่อ : นายปรมินทร์ ตานี
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

e-mail :

ชื่อ : นางสาวอรวรรณ หมื่นละม้าย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

e-mail :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑