ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติตอนรับ ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร วิทยากรพิเศษและเป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยสู่สากล" วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติตอนรับ ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร วิทยากรพิเศษและเป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยสู่สากล" วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑