ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมให้อาจารย์ จนท. และนักศึกษา วพบ.ตรัง ส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดไทยทุกวันศุกร์
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมให้อาจารย์ จนท. และนักศึกษา วพบ.ตรัง ส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดไทยทุกวันศุกร์

รูปภาพประกอบข่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑