ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัตรัง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง 30 มกราคม 2561
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัตรัง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง 30 มกราคม 2561

รูปภาพประกอบข่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑