ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   "พอเพียงแล้วแบ่งปัน" ผักปลอดสารพิษในรั้ววิทยาลัย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดย อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรม 7 กุมภาพันธ์ 2561
"พอเพียงแล้วแบ่งปัน" ผักปลอดสารพิษในรั้ววิทยาลัย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดย อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรม 7 กุมภาพันธ์ 2561

รูปภาพประกอบข่าว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑