ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมกิจกรรม " Trang walking strong together " เราจะเดินไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง ของชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง ณ ลานรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 10 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมกิจกรรม " Trang walking strong together " เราจะเดินไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง ของชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง ณ ลานรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 10 กุมภาพันธ์ 2561

รูปภาพประกอบข่าว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑