ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ...นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง) กล่าวเปิดการอบรม , อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม (ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง) กล่าวรายงาน , แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง) ร่วมในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ...นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง) กล่าวเปิดการอบรม , อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม (ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง) กล่าวรายงาน , แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง) ร่วมในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร

รูปภาพประกอบข่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑