ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. 5 กรกฎาคม เวลา 14:54 น. ? ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ดร.ธีรยุทธ วรพินิจ และคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ระหว่างวันที่ ๒-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ผ.บ.ก.) รุ่นที่ ๓๒/๒๕๖๑ ตรัง เข้าเยี่ยม ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ณ บ้านพักในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อนำแนวทางและหลักการบริหารไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. 5 กรกฎาคม เวลา 14:54 น. ? ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ดร.ธีรยุทธ วรพินิจ และคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ระหว่างวันที่ ๒-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ผ.บ.ก.) รุ่นที่ ๓๒/๒๕๖๑ ตรัง เข้าเยี่ยม ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ณ บ้านพักในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อนำแนวทางและหลักการบริหารไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รูปภาพประกอบข่าว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑