ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ออกบูธนิทรรศการและเข้าร่วมโครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุนทรพจน์ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑
คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ออกบูธนิทรรศการและเข้าร่วมโครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุนทรพจน์ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรแรมมิราเคิ้ลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รูปภาพประกอบข่าว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑