ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ...ดร. สาดี แฮมิลตัน พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นส. วรรณลดา หมื่นศรีนัคเรศ นส. ศรัญญา ไกรบุตร นส. ศรุดา มิ่งมิตร และนายวิบูลย์ วารีกุล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ นศ. นานาชาติ
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ...ดร. สาดี แฮมิลตัน พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นส. วรรณลดา หมื่นศรีนัคเรศ นส. ศรัญญา ไกรบุตร นส. ศรุดา มิ่งมิตร และนายวิบูลย์ วารีกุล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ นศ. นานาชาติ

รูปภาพประกอบข่าว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑