ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ..."สร้าง/พัฒนาทีมงานและเครือข่ายยุทธศาสตร์ชาติ" บรรยายโดย อาจารย์ธีรศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ..."สร้าง/พัฒนาทีมงานและเครือข่ายยุทธศาสตร์ชาติ" บรรยายโดย อาจารย์ธีรศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑