ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   "การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย" บรรยายโดย นพ.ไพศาล เกื้อการุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒/๒๕๖๑
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ..."การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย" บรรยายโดย นพ.ไพศาล เกื้อการุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑