ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   "Health and Cultural Immersion 2018" STIKES Bali and CC Network I & BCN Trang Thailand. # 8 Lecturers and 23 Nursing students.
"Health and Cultural Immersion 2018" STIKES Bali and CC Network I & BCN Trang Thailand. # 8 Lecturers and 23 Nursing students.

รูปภาพประกอบข่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑