ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   อาจารย์ธิดารัตน์ สุภานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ อาจารย์รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมยินดีต้อนรับ ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม ๑๑๖ และห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจารย์ธิดารัตน์ สุภานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ อาจารย์รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมยินดีต้อนรับ ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม ๑๑๖ และห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑