ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. 10 สิงหาคม เวลา 11:16 น. ? ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ อาจารย์ไพจิตร พุทธรอด สู่ครอบครัว BCNT.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. 10 สิงหาคม เวลา 11:16 น. ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ อาจารย์ไพจิตร พุทธรอด สู่ครอบครัว BCNT. ณ ห้องประชุม ๑๑๖ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

รูปภาพประกอบข่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑