ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   เวทีความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล พืนที่ภาคใต้ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ตรัง และสมัชชาสุขภาพจังหวัด(ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล)

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th