ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วันที่ 21 ตุลาคม 2556 วันพยาบาลแห่งชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมจัดงานเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยจัดพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และสดุดี สมเด็จย่า ณ ลานอนุสาวรีย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยมี นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)ให้การต้อนรับประธานในพิธี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธเหมานนท์(ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง) พร้อมทั้งเปิดงาน พอ.สว.ตรังร่วมรำลึกและสดุดีสมเด็จย่า และกิจกรรมสร้างสุขภาพ เดินเทอดพระเกียรติ บริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพ และทันตสาธารณสุข

รูปภาพประกอบข่าว






























     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th