ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง
ณ ห้องประชุม 116 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2556 ขอขอบคุณ ดร.ปัทมา แคนยุกต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ประธานพิธีปิด โครงการ มา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th