ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali (STKES Bali) ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่อง สุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ความร่วมมือระดับนานาชาติ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีการรับนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali (STKES Bali) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์จำนวน ๑ คน และนักศึกษาจำนวน ๒ คน ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th