ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับสมาคมศิษเก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการ "รุ้ทันกฏหมาย เข้าใจแม่วัยรุ่น"
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัด ตรัง ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 ขอขอบคุณ ดร.ขวัญตา บุญาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ประธานพิธีเปิด โครงการ มา ณ ทีนี้

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th