ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วพบ.ตรัง ร่วมกับสถาบันระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ตรัง จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 10 มกราคม 2557
ขอขอบคุณ ดร.ปัทมา แคนยุกต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th