ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 1 ในวันที่ 27 -29 มกราคม 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 1 โดยมี ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ เป็นวิทยากร และ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ และอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 27 -29 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th