ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา ทางการพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา ทางการพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี ผศ.ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส , ผศ.ดร.นรลักขณ์ เอื้อกิจ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๑๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th