ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การประชุมหารือความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ได้จัดการประชุมหารือความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ เป็นประธานในการประชุม และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 สถาบันเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมกนกวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th