ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร : ซ้อมแผนอัคคีภัยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร : ซ้อมแผนอัคคีภัยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมศรีตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตรัง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และแนะนำวิธีการดับไฟเบื้องต้น

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th