ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาลที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ)วันที่ 11 มีนาคม 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาลที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ)โดย ผู้อำนวยการ ดร.ขวัญตา บุญวาศ และคุณณัฐธยาน์ ช่วยธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาให้ความรู้ กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ที่กำลังจะจบการศึกษา ณ ห้องประชุมพิรุณรัตนวนิช ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th