ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา โดย มีดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 116 ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th