ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
พณฯ ชวน หลีกภัย ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเยี่ยมชมนิทรรศการ ในการประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ได้จัดการประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ภายใต้ความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันพละศึกษา วิทยาเขตตรัง และได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายบริการสุขภาพ 11,12 เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยสาธารณสุขภาคใต้ เรื่อง "สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน" โดยมีนายอภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และอาจารย์ดาราพร คงจา กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรัง ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th