ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยนางหทัยรัตน์ แสงจันทรื รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตรศึกษา นางกัญจนี พลอินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวลัพณา กิจรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นางทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาววรางคณา ชัชเวช นางพัชรี คมจักรพันธุ์ และนางวฏาการ คมคาย ได้มา ตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยผู้อำนวยการ ดร.ขัวญตา บุญวาศ คณะอาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 116 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th